Kategori:
Sluten
Datum:
2018-03-19 17:30 - 20:00

Beskrivning

anmalan

Varmt välkommen till MiGs Årsmöte. Vi startar med en gemensam fika
kl 17.30 för att kl 18.00 hålla MiGs Årsstämma.

Årsmötet vänder sig till dig som är medlem i MiG och erlagt årsavgiften.

Välkommen till Convendum, Kungsportsavenyn 21.

Valberedningens förslag till MIGs styrelse 2018

Omval för två år:

Henrik Billger, Saddler
Jeanette Holmen, HSB (blir ordinarie)
Malin Lundgren, NTF Väst Stora Holm Trafikövningsplats AB
Jan Berger, SEB

Omval ett år:
Janne Björge, Second Opinion Sweden – Styrelse Ordförande
Maria Hedlund, Lindholmen Sciencepark
Ulrika Wahlström, IMGC

Nyval för två år:

Peter Kurzwelly, serie entreprenör och medgrundare till G-Lab 21 - Ersättare
Idas Nilsson, Gilla Kommunikation mv - Ersättare

Adjungerad i juridiska ärenden
Charlotte Andersson, CHARLOTTE ANDERSSON AB

Vid årsmötet skall följande punkter avhandlas:

1. Val av mötesordförande att leda förhandlingarna
2. Val av protokollförare
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsen och/eller föreningsmedlemmars förslag
8. Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning från föregående kalender år
9. Revisorernas berättelse samt fastställande av årsredovisningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår
12. Val av ordförande i föreningen för ett år
13. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
14. Val av revisor
15. Val av sammankallande och minst 2 ledamöter till valberedningen
16. Övriga ärenden

Samarbetspartners:

  gbgco        convendum         gplogotyp       svmassan      tv4    ihm        aveny production logo   handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

  1. Namn*
    Invalid Input
  2. E-post*
    Invalid Input
  3. Telefon*
    Invalid Input